Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem stron internetowych wymienionych poniżej jest TIFARM Paweł Jeziorski z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Jaworowa 24, adres poczty elektronicznej: sekretariat@tifarm.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 697319091; który prowadzi min. sklep internetowy www.xmil.pl
  2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych.
  3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  4. Administrator serwisu informuje iż nie przekazuje, oraz nie sprzedaje, ani nie użycza danych osobowych użytkowników stron internetowych żadnym osobom trzecim, ani firmom, instytucjom czy organizacjom działającym na terenie Polski, jaki poza nim.
 2. CEL, ZAKRES I OKRES ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
   1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów/Usług oraz ich dostarczenia do Klienta (Do zakończenia trzeciego roku po zrealizowaniu umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą; z zastrzeżeniem, że dane te mogą być przetwarzane również po tym terminie, jednak wyłącznie jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń)
   2. dopasowywanie usług do potrzeb Klientów, analizowanie i udoskonalanie usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa usług (do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu)
   3. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora (do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu)
   4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłka kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
   5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
  2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz adres dostawy i do dokumentu sprzedaży jeżeli jest inny niż podany wyżej. W wypadku Klientów będących jednocześnie przedsiębiorcami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz NIP.
  3. Podanie danych osobowych, jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży.
  4. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu Internetowego (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach Sklepu Internetowego. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).
  5. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych (dane eksploatacyjne):
   1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
   2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z Usługi Elektronicznej.
   3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych.
 3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy/Klienta.
  3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
 1. Zakładania i zarządzania Twoim kontem, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 2. Realizacji zamówień internetowych a także zwrotów, reklamacji i zmian w tychże zamówieniach;
 3. Obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 4. Kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług;
 5. Zapewnienia obsługi usług płatniczych;
 6. Monitorowania Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert.
 7. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:
   1. Pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące z Administratorem.
   2. Biura rachunkowe współpracujące z Administratorem.
   3. Kancelarie prawne współpracujące z Administratorem;
   4. Podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora, w tym w szczególności usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail oraz innych.
   5. Podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora.
   6. Podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów fakturowych, systemy płatności online i banki.
   7. Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli przez: okres prowadzenia Twojego konta w Serwisie.
9. okres utrzymywania komunikacji z Użytkownikiem, w tym zwłaszcza okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi wszelkich żądanych informacji.
10. okres prowadzenia działalności marketingowej przez Administratora.
11. okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umów zawartych z Użytkownikiem.
12. okres niezbędny dla dokonania rozliczeń podatkowych dotyczących Użytkownika oraz wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi.
13. wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji rachunkowej;
14. okres niezbędny dla przeprowadzenia egzekucji należności Administratora.

   1. Prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych w tym: newslettera, sms, informacji o promocjach i ofertach handlowych.
   2. Kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon.

15. Dokonując zakupu produktu i podając swoje dane teleadresowe, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela Serwisu w     celu związanym ze świadczeniem usług na rzecz użytkownika oraz akceptuje przyjęcie do wiadomości prawa wglądu do treści oraz poprawiania danych           wpisanych do formularza rejestracyjnego.
16. Dane wpisane do formularza zamówienia lub kontaktowego powinny dotyczyć wyłącznie użytkownika, który dokonuje zakupu w sklepie internetowym i być     zgodne z prawdą. Adres e-mail oraz numer telefonu podany przy składaniu zamówienia jest informacją do doręczeń wszelkich informacji użytkownikowi    koniecznych do realizacji umowy o świadczenie usług za pomocą sklepu internetowego.

 

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

  1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  3. Osoba ma również – w przypadkach opisanych w RODO – do przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu.
  4. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
  5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: handel@xmil.pl albo pisemnie na adres Administratora.
  6. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich stron internetowych Administratora.
  2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Usługodawcę udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
   1. Dane osobowe przesyłane są przez bezpieczny protokół SSL,
   2. Dane osobowe przechowywane na serwerach Administratora są szyfrowane, ochronę przed fizycznym dostępem do serwerów, na których przechowywane są dane osobowe zapewnia dostawca serwera.
   3. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.
   4. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
   5. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.
  4. Administratora zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany Polityki Prywatności. Spowodowane jest to tym, że zmianie ulegają technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Administrator może, a czasem będzie musiał, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie Sklepu Internetowego i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia jednak jedynie dla nowych klientów odwiedzających stronę, dokonujących zakupu i wyrażających na zgodę na nową treść.
  5. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt.
  6. Dodatkowo akceptując Politykę Poufności upoważniasz dodatkowo nas do:

Pliki Cookies

Zgodnie z rozporządzeniem Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), przedstawiamy informacje dotyczące wykorzystania plików cookies przez wszystkie strony Administratora:

1.COOKIES

Poprzez pliki Cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. PRZEZNACZENIE PLIKÓW COOKIES

Pliki Cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

3. TYPY PLIKÓW COOKIES

Stosowane są dwa rodzaje plików Cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki Cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

4. DANE OSOBOWE W PLIKACH COOKIES

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików Cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

5. USUWANIE PLIKÓW COOKIES

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.