Regulamin newslettera

Regulamin Newslettera

§ 1

 1. Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Tifarm Paweł Jeziorski z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Jaworowa 24, 42-603 Tarnowskie Góry, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców CEiDG, NIP 6452396376, zwaną dalej „TIFARM”.

§ 2

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez TIFARM na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty sklepu internetowego www.xmil.pl i promocjach organizowanych w sklepie.
 2.  Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z TIFARM, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.

§ 3

Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§ 4

 1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.xmil.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do TIFARM powoduje zawarcie umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 2. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w pole zawierające treść: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez TIFARM, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§ 5

 1. TIFARM informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).

§ 6

 1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 7

 1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy handel@xmil.pl, pocztą na adres TIFARM podany w postanowieniu § 1 Regulaminu lub osobiście do protokołu w pod adresem wskazanym w postanowieniu § 1 Regulaminu.

§ 8

 1. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 9

 1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy handel@xmil.pl, pocztą bezpośrednio na adres TIFARM podany w Regulaminie lub osobiście do protokołu w siedzibie TIFARM.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez TIFARM.
 3. TIFARM rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 10

 1. W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z TIFARM lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.
 2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

§ 11

 1. Dane podane przy zawarciu umowy o Newsletter mogą być automatycznie przetwarzane do tworzenia profili w celach marketingowych.
 2. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Polityce prywatności i plików cookies.