Regulamin sklepu online

Regulamin sklepu online

Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF, w dowolnej chwili ze strony Sklepu internetowego. Pobieranie Regulaminu w formacie PDF wymaga posiadania bezpłatnej przeglądarki plików obsługujących format PDF – program można pobrać z strony internetowej http://get.adobe.com/pl/reader/

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym www.xmil.pl prowadzony jest przez:

TIFARM

ul. Jaworowa 24
42-603 Tarnowskie Góry

NIP 6452396376

DANE KONTAKTOWE
adres poczty elektronicznej: handel@xmil.pl
numer telefonu: 697319091

 

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konsument – zgodnie z art. 221ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkt/Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym www.xmil.pl

Sprzedawca – TIFARM

Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Konsumentem a Sprzedawcą.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

 

§ I

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez TIFARM za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

§ II

Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 2. Konsument może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.
 3. Konsument ma możliwość złożenia zamówienia za pomocą następujących metod:
  kontaktu telefonicznego, poczty e-mail, formularza zamówień.
 4. W celu realizacji zamówienia prosimy o podanie następujących danych:
  Imię, Nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu.
 5. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatki.
 6. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.
 7. Po złożeniu przez Konsumenta zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia następuje poprzez przesłanie Konsumentowi wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania przez Konsumenta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.
 8. Konsument akceptuje warunki zgodne z RODO.

§ III

Sposoby płatności za Towar

 1. Konsument może wybrać następujące formy płatności za Towar:
 • przelew na poniżej wskazany numer rachunku bankowego Sprzedawcy,
 • płatność kartą kredytową lub przelewem ekspresowym za pośrednictwem systemu Przelewy24,
 • płatność przy odbiorze,
 1. Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy:
  Bank: Santander
  numer konta: 86 1090 1825 0000 0001 4157 6348

§ IV

Terminy płatności za Towar

 1. W przypadku wyboru płatności „przelew bankowy”, Konsument jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. W przypadku „płatności za pobraniem”, płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.
 3. W przypadku wybrania płatności „odbiór osobisty”, Towar można odebrać w siedzibie firmy po uprzednim poinformowaniu. Przy odbiorze osobistym Konsument nie ponosi żadnych kosztów dostawy.

§ V

Sposoby dostawy

 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez przekazanie Towaru za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników: Poczta Polska
 2. Dostawa Towaru odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ VI

Termin dostawy

 1. W przypadku wybrania przewoźnika: Poczty Polskiej dostawa Towaru odbywa się w ciągu 7 dni od dnia wydania ich przewoźnikowi.

§ VII

Koszty dostawy

 1. Dostawa Towaru do Konsumenta jest odpłatna. Sprzedawca może w ramach promocji udostępnić bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość. Stosowna informacja dostępna jest na stronie Sklepu internetowego na karcie danego produktu jak i w trakcie składania zamówienia.
 2. Koszty dostawy Towaru są następujące:
 • przedpłata 15 zł
 • za pobraniem 18 zł
 • odbiór osobisty w siedzibie firmy – bezpłatnie
 • zamówienia przekraczające kwotę 250 zł zostają wysyłane na koszt xmil.pl

§ VIII

Reklamacja

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.
 3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
  a) pisemnie na adres Sprzedawcy: TIFARM ul. Jaworowa 24, 42-603 Tarnowskie Góry.
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: handel@xmil.pl.
  c) telefonicznie pod numerem: 697319091.
  d) osobiście w siedzibie Sprzedawcy: TiFARM ul. Jaworowa 24, 42-603 Tarnowskie Góry
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko Konsumenta,
  b) nazwę Towaru oraz potwierdzenie zakupu,
  c) datę wystąpienia wady,
  d) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,
  e) żądanie Konsumenta wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi: naprawa towaru, wymiana towaru na nowy wolny od wad, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta.
 6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy: TIFARM ul. Jaworowa 24, 42-603 Tarnowskie Góry

§ IX

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 11 oraz pkt. 14 niniejszego regulaminu.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:
  a) w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: handel@xmil.pl
  b) drogą korespondencyjną na adres Sprzedawcy: ul. Jaworowa 24, 42-603 Tarnowskie Góry.
  c) osobiście w siedzibie Sprzedawcy, adres j.w.
 4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
  a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  – obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
  – polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów,
  b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym www.xmil.pl
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.
 12. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 12 wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 13. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  e) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  f) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów,
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej,
  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ X

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.
 2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136
 3. Konsumenci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.
 4. Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php
 5. Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

§ XI

Dane osobowe

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Konsumenta tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Konsumentem.

§ XII

Postanowienia końcowe

 1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy prawa polskiego:
  a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
  b) ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
  a) zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
  b) zmiany sposobu i terminów zapłaty,
  c) zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy,
 4. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o zmianach w Regulaminie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu internetowego stosownej informacji o zmianie Regulaminu, a także przesłania na adres poczty elektronicznej e-mail Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta, stosownej informacji na temat zmiany Regulaminu.
 5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2019 r.